ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್.ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಹಯಗ್ರೀವ: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ಬರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ: ಗೌರವ ಖಜಾಂಚಿ
ಶ್ರೀ ಎ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ: ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್: ಗೌರವ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಾಬು: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಆರ್. ಅನಂತ ರಾಮನ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಎಮ್.ಆರ್. ಅರವಿಂದ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಜು: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ದತ್ತರಾಜ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ದೇವ್ ದರ್ಶನ್ ಬಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಹರೇಂದ್ರನ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಮಾಯಾಚಂದ್ರ: ಟ್ರಸ್ಟಿ

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ನಂದಕುಮಾರ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್. ನಂದೀಶ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಪತಿ ಆರ್. ರಘುನಾಥ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್. ರಮೇಶ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ. ಶ್ಯಾಮ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ಸುಜಿತ್ ಚಂದನ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಸಿ. ವಿನೋದ್ ಹಯಗ್ರೀವ
ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ವಿಷ್ಣು ಭಾರತ್: ಟ್ರಸ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್‌. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಟ್ರಸ್ಟಿ