ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಎಸ್.ಎಂ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಆರ್.ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ
ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ಬರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ
ಶ್ರೀ. ಎ.ವಿ.ಎಸ್‌. ಮೂರ್ತಿ
ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್
ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಅನಂತರಾಮನ್
ಶ್ರೀ. ಪತಿ ಆರ್. ರಘುನಾಥ್
ಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಸುರೇಶ್

• ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆರ್.ವಿ.ಟಿ.ಸಿ – ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
• ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು – ಡಾ.ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪ
ಆರ್.ವಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಎರಡು ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. – ಡಾ. ಎಸ್. ಕಾರ್ತ್ಯಾಯಿನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ರಾವ್