ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ. ಬಿ.ಇಡಿ(ನಿಯಮಿತ)

ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಎಂ.ಇಡಿ(ನಿಯಮಿತ)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದೆ(ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖಪುಟ> ಶೈಕ್ಷಣಿಕ -> ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ)